Normes del Banc de Temps

N.NORMES DEL BANC DE TEMPS DE SANTS
1.El Banc de Temps del Districte de Sants, és un projecte que funciona sense ànim de lucre.
2.El Banc de Temps promou l’intercanvi de serveis i coneixements usant el temps com a forma de pagament, no importa quin sigui el servei intercanviat. L’objectiu final d’aquests intercanvis és el de crear una xarxa d’ajuda mútua i ajudar a cobrir certes necessitats de les persones usuàries que formen el Banc de Temps de Sants.
3.La mesura de l’intercanvi és l’hora, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï entre les persones usuàries.
4.Totes les persones majors de 18 anys es podran inscriure al Banc de Temps de Sants, de forma individual, una vegada realitzada l’entrevista i amb el compromís d’utilitzar-lo, oferint i sol·licitant temps, així com complint les normes establertes.
5.Les persones inscrites al Banc de Temps, hauran d’oferir hores del seu temps lliure, per a realitzar els serveis que els hi sol·licitin, i a la vegada podran demanar el mateix número d’hores per aquelles activitats en les que estiguin interessades.
6.Cada persona inscrita al Banc de Temps de Sants, serà titular d’un compte corrent de temps que podrà gestionar directament a través d’un programa informàtic. En aquesta plataforma podrà consultar el llistat de serveis disponibles per intercanviar i efectuar el pagament corresponent pel servei realitzat per una altra persona. Per assegurar l’equilibri entre oferta i demanda s’estableix un límit de saldo negatiu de 10 hores.
7.La Secretaria del Banc de Temps té com a finalitat la promoció del coneixement i de l’intercanvi entre les persones inscrites, fomentant la confiança mútua. A tal fi organitzarà les trobades d’usuaris/àries periòdiques i altres activitats col·lectives.
8.Les persones inscrites en el Banc de Temps es comprometen a acceptar i complir aquestes regles de funcionament i l’incompliment de les mateixes podria ser causa de sanció o fins i tot de la seva expulsió.
9.Per mantenir la salut del Banc de Temps de Sants i ser una eina eficient en la transformació del barri, els usuaris i usuàries es comprometen a realitzar un mínim de 3 interaccions anuals. S’entén per interaccions qualsevol intercanvi (demanda o oferta), assistència a un taller, trobada d’usuaris i usuàries o qualsevol altra activitat organitzada des del Banc de Temps de Sants. En cas d’incompliment, la Secretaria del Banc de Temps contactarà amb les persones usuàries per valorar la situació.
10.La secretaria del Banc de Temps, no es fa responsable de la problemàtica que pugui sorgir en el transcurs d’un intercanvi. Tanmateix les persones que realitzen l’intercanvi accepten de bon grat el risc que pugui comportar. Els serveis no estan garantits i pot haver situacions en què un/a proveïdor/a d’un servei no omple les expectatives de qui el rep. Demanem l’apreciació de l’esforç que cada persona posa i això és el que fa que el Banc de Temps funcioni. El Banc de Temps de Sants mediarà dins les seves capacitats en els conflictes entre persones usuàries que no s’hagin pogut arreglar i les seves decisions sempre seran finals i sense possibilitat d’apel·lació. Si hagués accions irregulars el Banc de Temps de Sants podrà sancionar les persones usuàries, des de obligar-los a retornar el crèdit obtingut fins a l’expulsió del sistema.
11.La persona usuària del Banc de Temps i la pròpia Secretaria es comprometen a guardar la màxima confidencialitat, sobre les dades dels usuaris i usuàries que formen part del Banc de Temps de Sants. Totes les persones usuàries han de protegir la privacitat i confidencialitat dels altres usuaris/àries. Una persona usuària pot arribar a ser expulsada de la comunitat per aquest motiu.
12.Les persones usuàries del Banc de Temps cedeixen els drets sobre la seva imatge, a la secretaria del Banc de Temps, per la utilització de fotografies realitzades en el transcurs de les trobades i/o reunions en butlletins, pàgines web, etc. Les dades personals no poden ser utilitzades per altres finalitats que no siguin la gestió i realització dels intercanvis entre persones usuàries. Tampoc es podran cedir o compartir dades personals amb terceres persones alienes al Banc de Temps de Sants.
13.El Banc de Temps de Sants, participarà d’aquelles activitats organitzades per altres entitats de Sants, per tal de difondre el projecte, amb la col·laboració voluntària dels seus i les seves usuàries.

Consells pràctics per a l’intercanvi de servei

Quan algú es posi en contacte amb vosaltres directament, mireu de contestar tant aviat com pugueu, tant si podeu fer l’intercanvi com si no. Això no s’aplica a la llista de difusió de Whatsapp (per demandes urgents) on cal contestar únicament si es vol fer el servei.

Assegureu-vos que l’altra persona entén el que va fer abans que comenci l’intercanvi.

Contacteu amb la persona usuària per endavant si no pot arribar a temps a oferir el servei o s’ha de cancel·lar.

La persona que rep el servei es compromet a realitzar el pagament estipulat com més aviat millor, després de l’intercanvi. Si l’intercanvi implica un cost prèviament pactat, assegureu-vos de pagar per tots els materials, parts o ingredients necessaris.

Sigues pacient i obert/a més que crític/a. Estem per compartir i el fet d’aprendre a conèixer-nos ja és molt.

Respecteu les altres persones, ja sigui per religió, creences, pertinença política, etc.

Que no fer

  • No fumeu en el lloc d’altres usuaris/àries sense el seu consentiment.
  • No accepteu mai diners ni propines.
  • No consumiu alcohol, drogues o altres substàncies mentre s’ofereix els serveis. (En el cas de passar, és raó per a l’expulsió automàtica).
  • No compreu alcohol ni tabac a altres usuaris/àries.

A tenir present

Les ofertes i demandes que teniu al vostre perfil d’usuari/ària han d’estar actualitzades, és a dir que els intercanvis s’han de poder fer en cas que us demanin o bé us ofereixin serveis. Des del TimeOverflow podeu modificar el vostre perfil i les ofertes i demandes en qualsevol moment.

Si has d’estar inactiu/va durant una temporada (no necessitat, malaltia, viatges, etc.), avisa a Secretaria perquè posi el teu perfil “en pausa”. Seguiràs rebent comunicacions i mantindràs el teu saldo d’hores però no apareixeràs disponible per a intercanvis. Quan vulguis tornarem a reactivar el teu perfil.

Recordeu que no es pot cobrar en diners cap servei del Banc de Temps, sols es demanarà pagament pels materials emprats els quals hagin suposat una despesa. Assegureu-vos de pactar abans el preu d’aquests materials.

Els tallers i activitats poden estar oberts a persones que no són usuàries del Banc de Temps. Aquestes places les gestiona directament el/la tallerista i tampoc implica diners ja que els espais són cedits al Banc de Temps de Sants de forma gratuïta.

Quan vulgueu participar en un taller o activitat col•lectiva és necessari comunicar-ho amb temps, per a què es pugui preveure el nombre de persones assistents. Per respecte a la persona que organitza, això es considera un compromís, per tant si a última hora us sorgeix un imprevist i no podeu participar també comuniqueu-ho. En cas de no fer-ho així la penalització es de 30 minuts.

Descarrega el document amb les “Normes del Banc de Temps i recomanacions per l’intercanvi” (pdf, 198 kb).