Normes del BdT

  1. El Banc del Temps del Districte de Sants, és un projecte que funciona sense ànim de lucre.
  2. El Banc del Temps té com a finalitat promoure l’intercanvi del temps entre les persones que en formen part.
  3. La mesura de l’intercanvi és la hora, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï entre els/les  usuaris/es.
  4. Totes les persones majors d’edat es podran inscriure al Banc del Temps de Sants, de forma individual, una vegada realitzada l’entrevista i amb el compromís d’utilitzar-lo, oferint i sol·licitant temps, així com complint les normes establertes.
  5. Les persones inscrites al Banc del Temps, hauran d’oferir hores del seu temps lliure, per a realitzar els serveis que els hi sol·licitin, i a la vegada podran demanar el mateix número d’hores per aquelles activitats en les que estiguin interessades.
  6. Cada persona inscrita al Banc del Temps de Sants, serà titular d’un compte corrent de temps i disposarà d’un talonari personal que utilitzarà per efectuar el pagament corresponent, en el moment de rebre temps per un servei realitzat per una altra persona. Per assegurar l’equilibri entre oferta i demanda s’estableix un límit de saldo negatiu de 10 hores.
  7. Cada persona inscrita al Banc del Temps, es compromet a comunicar a la secretaria el temps utilitzat (donar i/o rebre). No obstant, la secretaria realitzarà trimestralment un balanç del temps de cada compte corrent, per fer el seguiment de les entrades i sortides.
  8. La Secretaria del Banc del Temps de Sants, editarà un llistat en el que figurarà la relació de serveis disponibles per intercanviar. Aquest llistat s’entregarà a cada usuari/a en el moment de formalitzar la seva inscripció. Periòdicament, el llistat serà actualitzat amb els nous serveis (A les persones que disposin de correu electrònic se’ls pot enviar per mail per tal de ser considerats amb el medi ambient).
  9. La Secretaria del Banc del Temps té com a finalitat la promoció del coneixement i de l’intercanvi entre les persones inscrites, fomentant la confiança mútua. A tal fi organitzarà les trobades d’usuaris/es periòdiques.
  10. Per mantenir la salut del Banc de Temps de Sants i ser una eina eficient en la transformació del barri, els usuaris i usuàries es comprometen a realitzar un mínim de 3 interaccions anuals. S’entén per interaccions qualsevol intercanvi (demanda o oferta), assistència a un taller, trobada d’usuaris i usuàries o qualsevol altra activitat organitzada des del Banc de Temps de Sants. En cas d’incompliment, la Secretaria del Banc del Temps contactarà els usuaris per valorar-ne la situació.
  11. Les persones inscrites en el Banc del Temps es comprometen a acceptar i complir aquestes regles de funcionament i l’incompliment de les mateixes podria ser causa de sanció o fins i tot de la seva expulsió.
  12. La secretaria del Banc del Temps, no es fa responsable de la problemàtica que pugui sorgir en el transcurs d’un intercanvi. Tanmateix les persones que realitzen l’intercanvi accepten de bon grat el risc que pugui comportar. Els serveis no estan garantits i pot haver situacions en què un proveïdor d’un servei no omple les expectatives de qui el rep. Demanem l’apreciació de l’esforç que cada un posa i això és el que fa que el Banc del Temps funcioni.El Banc de Temps de Sants mediarà dins les seves capacitats en els conflictes entre usuaris que no s’hagin pogut arreglar i les seves decisions sempre seran finals i sense possibilitat d’apel·lació. Si hagués accions irregulars el Banc del Temps de Sants podrà sancionar els usuaris, des obligar-los a retornar el crèdit obtingut fins a l’expulsió del sistema.
  13. L’usuari/a del BdT i la pròpia secretaria es comprometen a guardar la màxima confidencialitat, sobre les dades dels/ de les usuaris/es que formen part del Banc del Temps de Sants. Tots els usuaris han de protegir la privacitat i confidencialitat dels altres usuaris. Un usuari pot arribar a ser expulsat de la comunitat per aquest motiu.
  14. Les persones usuàries del Banc del Temps,  cedeixen els drets sobre la seva imatge, a la secretaria del Banc del Temps, per la utilització de fotografies realitzades en el transcurs de les trobades i/o reunions en butlletins, pàgines web, etc.

CONSELLS PRÀCTICS PER L’INTERCANVI DE SERVEIS

Què fer:

  • Quan algú es posi en contacte amb vosaltres directament, mireu de contestar el més aviat possible tant si podeu fer l’intercanvi com si no. Això no aplica a la llista de difusió de Whatsapp (per demandes urgents) on cal contestar únicament si es vol fer el servei.
  • Assegureu-vos que l’altra persona entén el que va fer abans que comenci l’intercanvi.
  • Contacteu amb l’usuari per endavant si no pot arribar a temps a oferir el servei o sha de cancel·lar.
  • El rebedor del servei es compromet a realitzar el pagament estipulat com més aviat millor, després de l’intercanvi. Si l’intercanvi implica un cost prèviament pactat, assegureu-vos de pagar per tots els materials, parts o ingredients necessaris.
  • Sigues pacient i obert més que crític. Estem per compartir i el fet d’aprendre a conèixer-nos ja és molt.
  • Respecteu els altres, ja sigui per religió, creences, pertinença política, etc.

Que no fer:

  • No fumeu en el lloc d’altres usuaris sense el seu consentiment.
  • No accepteu mai diners ni propines.
  • No consumiu alcohol, drogues o altres substàncies mentre s’ofereix els serveis. (En el cas de passar, és raó per a l’expulsió automàtica).
  • No compreu alcohol ni tabac a altres usuaris.

A tenir present:

  • Les ofertes i demandes que teniu al vostre perfil d’usuàri/a han d’estar actualitzades, és a dir que els intercanvis s’han de poder fer en cas que us demanin o bé us ofereixin serveis. Des del Time Overflow podeu modificar el vostre perfil i les ofertes i demandes en qualsevol moment.
  • Si has d’estar inactiu durant una temporada (no necessitat, malaltia, viatges, etc.), avisa a Secretaria perquè posi el teu perfil “en pausa”. Seguiràs rebent comunicacions i mantindràs el teu saldo d’hores però no apareixeràs disponible per a intercanvis. Quan vulguis tornarem a reactivar el teu perfil.
  • Recordeu que no es pot cobrar en diners cap servei del Bdt, llevat el que comporti pagament de materials i assegureu-vos de pactar per endavant el preu d’aquests materials.
  • Els tallers i activitats poden estar oberts a usuaris que no són del banc de temps. Aquestes places les gestiona directament el tallerista i tampoc implica diners ja que els espais són cedits al Banc de Temps de Sants de forma gratuïta.
  • Quan volgueu participar en un taller o activitat col.lectiva es necessari comunicar-ho per avançat, per a que es pugui preveure el número d’assistents. Per respecte a la persona que organitza, això es considera un compromís, per tant si a última hora us sorgeix un imprevist i no podeu participar també comuniqueu-ho. En cas de no fer-ho així la penalització es de 30 minuts.
  • Si algú de vosaltres no pot o no vol continuar participant en el banc de temps de Sants, ja sigui definitivament o temporal, comuniqueu-ho a la Secretaria. En el cas de donar-vos de baixa, no rebreu més comunicacions nostres, però sempre sereu benvinguts si decidiu tornar. En el cas que temporalment no pugueu participar però penseu seguir més endavant, continuareu rebent la nostra informació però el vostre compte quedarà inactiu fins que decidiu tornar-lo a activar.